Tallinna Vaimse Tervise Keskuse tegevused PAD-projektis

November 05, 2016


Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna linna sotsiaalhoolekande asutus, mis pakub rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid psüühikahäiresse haigestunud inimestele, et aidata kaasa haigusest taastumisele.

Projektis on vaimse tervise keskuse peamiseks eesmärgiks suurendada psüühikahäirega noorte ligipääsu avatud tööturule ja toetada nende tööhõivet. Samuti soovime vähendada stigmat ja sotsiaalseid probleeme, mis sageli psüühikahäiretega kaasas käivad ning suurendada noorte kaasatust ühiskonnas ja kogukonnas.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse tegevused projektis:
Koostöö tööandjatega
Projekti vältel teeme tihedat koostööd tööandjatega (korraldame koolitusi ja koostöökohtumisi) vähendamaks psüühikahäiretega seotud eelarvamusi ja leidmaks töövõimalusi vaimse tervise probleemidega noortele.

Aprillis, augustis ja septembris viisime läbi kolm 2-päevast koolitust tööandjatele, kes juba pakuvad või on valmis pakkuma tööd psüühikahäirega inimestele. Koolitustel käsitleti enamlevinud psüühikahäireid ja nendest tulenevaid erivajadusi töötamise kontekstis, töötukassa pakutavaid teenuseid ja toetusvõimalusi ning samuti sai kuulata psüühikahäirega inimeste kogemuslugusid. Osales üle 40 tööandja erinevatest asutustest. Koostööd tööandjatega on plaanis jätkata kogu projekti vältel, et leida võimalikult palju neid, kes on valmis tööle võtma psüühikahäirega inimesi ning aidata kaasa sellele, et kujuneks välja pikaajaline ja meeldiv koostöösuhe tööandja ja töötaja vahel.

Koolitus tõstmaks spetsialistide teadmisi ja psüühikahäirega noorte oskusi avatud tööturule sisenemiseks
2016. aasta algul viisime läbi kaks koolitust teemal „Vähenenud töövõimega inimese liikumine avatud tööturule - spetsialisti ja kliendi koostöö“. Koolitus põhines rahvusvaheliselt tunnustatud toetatud töölerakendamise metoodikal (Individual Placement and Support), mida peetakse üheks tõhusamaks meetodiks. Koolitusel osales 12 vaimse tervise valdkonna spetsialisti ja 12 psüühikahäirega noort. Koolituse tulemusena leidsid mitu noort sobiva töökoha avatud tööturul.

Töötoad noortele praktiliste tööoskuste arendamiseks ja avatud tööturule sisenemiseks
Iga nädal toimuvad töötoad, et valmistada noori ette avatud tööturule sisenemiseks. Praktilisi oskusi saab arendada käsitöö ja viltimise töötubades. Lisaks toimub tööotsijate grupp, kus õpitakse töötamise ja töö otsimisega seotud oskusi, jagatakse kogemusi ning otsitakse igaühele sobivaid lahendusi. Töötubades osalemine suurendab enesekindlust, eneseteadlikkust ning julgust, mis on vajalikuks eelduseks avatud tööturule sisenemiseks.

Meediakampaaniates osalemine
Projekti käigus toetame ja julgustame noori osalema ühiskonna teavitamises psüühikahäirete olemusest. Mitu noort on koostöös Helpificuga osalenud meediakampaaniate ettevalmistamises ning avalikes vestlusringides. Mõned noored on olnud valmis jagama oma lugu ka meedias (ilmunud on artiklid ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias) või kogemuslugudena koolitustel. Paljud veel pelgavad avalikku tähelepanu, kuid on valmis individuaalselt oma kogemust teiste noortega jagama, et toetada neid enese- ja tööotsingutel. Tallinna Vaimse Tervise Keskus korraldab projekti raames noortega kohtumisi ja nõupidamisi meediakampaanias osalemiseks. Samuti toimub regulaarselt tugigrupp kogemusnõustajatele ehk neile, kes julgevad oma kogemust teistega jagada. Selle kaudu aitavad nad teisi sarnases olukorras olevaid noori ning muudavad ühiskonna suhtumist avatumaks ja sallivamaks.

Infot projektis osalemise kohta saab: anu.rahu@vaimnetervis.ee
Lisainfo Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kohta: www.vaimnetervis.ee.


You Might Also Like

0 comments